مصاحبه
اروپایی ها نقاشی خط را بیشتر دوست دارند
1649